Montenegro, Herceg Novi
 Photographer @nina_wedd | Movie @feshvedov